Wstęp

Nowe ujęcie samoopieki i samokontroli w leczeniu cukrzycy według zasady "Patient-centred care – opieki skupionej na osobie Pacjenta"

Historia badań naukowych w zakresie diabetologii, także najnowsza, jaskrawo uwidacznia zmiany tak w zakresie merytorycznym jak i metodycznym, które ulepszają skuteczność leczenia, cukrzycy. Pojawia się jednocześnie pytanie: czy wprowadzenie takich osiągnięć naukowych do praktyki jest dostatecznie szybkie i właściwe? Odpowiedź nie jest w pełni potwierdzająca.

Spis treści

 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 • Nowe ujęcie samoopieki w leczeniu cukrzycy, intensyfikacja według zasady "Patient-centred care – opieki skupionej na osobie Pacjenta"
 • Dział 1
 • Dlaczego stosuję domową samoopiekę i samokontrolę cukrzycy?
 • Terapeutyczna samoopieka i samokontrola wykonywana przez osoby z cukrzycą jest warunkiem uzyskania optymalnych wyników leczenia.
  Należy je osiągnąć w Twoim planie leczenia.
 • Rozdział 1
 • Twoja intensywna samoopieka to Twoje lepsze życie i leczenie
 • Rozdział 2
 • Jak ocenić swoje "złe" emocje i zachowania powodowane przez cukrzycę; jak przekształcić je w wartości pozytywne dla samoopieki i leczenia cukrzycy
 • Rozdział 3
 • Oparta na intensywnej samoopiece, współpraca Pacjenta z lekarzem istotnie polepsza wyniki leczenia, daje więcej życiowej energii
 • Rozdział 4
 • "Bierna lub czynna" postawa Pacjenta wobec zaleceń samoopieki i samokontroli cukrzycy – oceń sam siebie
 • Dział 2
 • Polepszanie jakości wyników leczenia i życia z cukrzycą
 • Jak Pacjent z cukrzycą może ulepszyć wyniki leczenia i rokowanie w cukrzycy budując "przeciwcukrzycowy" styl życia za pomocą samoopieki i samokontroli.
 • Rozdział 5
 • Umiejętne wykonywanie badań samokontrolnych jako składnik intensywnej, domowej samoopieki w cukrzycy
 • Rozdział 6
 • Nowe technologie oraz informatyka w opiece diabetologicznej – instrumenty, które zwiększają skuteczność intensywnej domowej samoopieki
 • Rozdział 7
 • Znaczenie wsparcia rodziny oraz problemy ciąży w intensywnej samokontroli i samoopiece w cukrzycy
 • Rozdział 8
 • Zadania rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży z cukrzycą w zakresie realizowania intensywnej samoopieki
 • Dział 3
 • Mój terapeutyczny styl życia
 • Domowa umiejętność samoopieki i samokontroli cukrzycy pomaga w praktyce realizacji terapeutycznego stylu życia.
  Pacjenci realizujący samoopiekę i samokontrolę staja się bardziej sprawni w praktyce swoich życiowych zachowań.
 • Rozdział 9
 • Intensywna samoopieka "na talerzu Pacjenta"
  Pacjent z cukrzycą może prawidłowo i przyjemnie się odżywiać spełniając jednocześnie terapeutyczne postulaty diety w cukrzycy - dzięki "kulinarnej" samoopiece
 • Rozdział 10
 • Otyłość, zwłaszcza brzuszna jest głównym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2: aktywność "przeciwotyłościowa" samoopieka może normalizować nadmierną masę ciała, zapobiega cukrzycy
 • Rozdział 11
 • Zasady samoopieki i samokontroli odnoszące się do terapeutycznego stosowania wysiłków fizycznych - wysiłki fizyczne w leczeniu cukrzycy polepszają wyniki leczenia, "dodają lat do życia"
 • Rozdział 12
 • Życie przynosi szczególne problemy wymagające intensyfikacji samoopieki w cukrzycy
 • Rozdział 13
 • Nałogi, które eliminują skuteczność samoopieki
 • Dział 4
 • Kontroluję skuteczność i bezpieczeństwo moich leków przeciwcukrzycowych
 • Samoopieka i samokontrola mierników jakości leczenia umożliwia najlepszy dla Pacjentów, personalistyczny wybór leków, polepsza przestrzegalność stosowania leków ("adherence").
 • Rozdział 14
 • Praktyczne aspekty nowoczesnego leczenia insuliną lub jej analogami: wiadomości dla osób z cukrzycą stosujących samoopiekę i samokontrolę
 • Rozdział 15
 • Rola techniki podawania insuliny lub jej analogów w realizowaniu samoopieki i samokontroli
 • Rozdział 16
 • Zmiany w dawkowaniu insuliny oparte na wynikach intensywnej samoopieki Pacjentów z cukrzycą
 • Rozdział 17
 • Grupy doustnych leków stosowanych w cukrzycy typu 2: podstawy wyboru i oceny ich skuteczności w planie intensywnej, domowej samoopieki i samokontroli
 • Dział 5
 • Powikłania wynikające z zaniedbań w leczeniu
 • Ostre powikłania cukrzycy – domowa samoopieki i samokontroli daje Pacjentowi dobrą szansę ich uniknięcia.
 • Rozdział 18
 • Zapobieganie ostrym, metabolicznym powikłaniom cukrzycy – niech nie zdarzają się nigdy; Pacjent jest bezpieczny dzięki własnej, domowej samokontroli i samoopiece
 • Rozdział 19
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na infekcje w cukrzycy – zapobieganie infekcjom jest także zadaniem intensywnej samoopieki
 • Dział 6
 • Dobra jakość wyników codziennego leczenia zmniejsza ryzyko przewlekłych powikłań – fakt udowodniony
 • Zapobieganie przewlekłym powikłaniom cukrzycy jest jednym z głównych celów intensywnego leczenia cukrzycy; dobre wskaźniki wyrównania cukrzycy stwarzają pozytywne szanse – ułatwia ich osiągnięcie staranna, domowa samoopieka i samokontrola.
 • Rozdział 20
 • Zapobieganie uszkodzeniu wzroku oraz nerek z powodu mikroangiopatii cukrzycowej – problem dla intensywnej samoopieki Pacjentów
 • Rozdział 21
 • Wieloskładnikowe zapobieganie niedokrwiennej chorobie serca – pomocne znaczenie intensywnej samoopieki i samokontroli
 • Rozdział 22
 • Nadciśnienie tętnicze to złośliwy "wspólnik" cukrzycy – jak wspomagać jego prewencję i leczenie w praktyce intensywnej samoopieki realizowanej przez Pacjentów z cukrzycą
 • Rozdział 23
 • Udar mózgu – Pacjent z cukrzycą musi być "mądry przed szkodą"dzięki intensyfikacji samokontroli i samoopieki
 • Rozdział 24
 • Neuropatia cukrzycowa – zapobieganie "piekącym" bólom, upośledzeniu czucia, zanikom mięśni kończyn dolnych, jest problemem intensywnej samoopieki i samokontroli
 • Rozdział 25
 • Zapobieganie zespołowi stopy cukrzycowej i amputacjom w planie domowej intensywnej samoopieki i samokontroli Pacjentów z cukrzycą
 • Zakończenie
 • Prawa i zadania Pacjenta z cukrzycą w ramach intensyfikacji domowej samoopieki i samokontroli
 • Własna ocena wiedzy i umiejętności pacjenta z cukrzycą w zakresie samoopieki i samokontroli – pytania egzaminacyjne – samokontrolne
 • Piśmiennictwo


O autorach
 • Jan Tatoń
 • Profesor zw. dr. hab. med. Jan Tatoń - Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Pracownik naukowy i klinicysta zajmujący się od wielu lat badaniami naukowymi i praktyką w zakresie diabetologii i innych chorób metabolicznych, a także ogólnej interny – w Polsce oraz w wielu uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Pracował jako badacz w Joslin Clinic-Harvard Medical School, Steno Memorial Hospital (Dania), Lund University Hospital (Szwecja), Diabetes Group Universitets w Düsseldorfie i Instytucie Diabetologii w Karlsburgu (Niemcy) a także jako konsultant w diabetologii w Sri-Lanka. Autor 397 publikacji naukowych i kilkunastu monografii zawodowych, także tłumaczonych na inne języki z zakresu diabetologii i otyłości. Był członkiem Zarządu European Association for the Study of Diabetes, ekspertem w dziedzinie chorób przewlekłych (WHO).
  Wielokrotnie wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami za działalność naukową.

 • Małgorzata Bernas

 • Dr med. Małgorzata Bernas, adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Autorka lub Współautorka 92 prac naukowych i 7 monografii zawodowych, laureatka nagrody za najlepszą pracę naukową Kongresu European Association for the Study of Diabetes (Budapeszt) w dziedzinie edukacji terapeutycznej oraz wielu krajowych wyróżnień za kliniczne prace naukowe. Pracowała w Zarządzie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i redakcji czasopisma naukowego „Medycyna Metaboliczna”. Specjalizuje się w zakresie metod ulepszających jakość wyników leczenia oraz farmakoterapii cukrzycy.

 • Anna Czech

 • Prof. dr hab. med. Anna Czech – Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Była kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM a także pełniła funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii (2000-2005). Jest członkiem zespołu ekspertów do spraw zaleceń w dziedzinie diabetologii PTD, członkiem wielu zarządów towarzystw naukowych oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  Autorka 326 prac naukowych (w tym przedstawione w programach międzynarodowych kongresów) i 22 monografii zawodowych. Laureatka nagród Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe. Przez cały okres swojej pracy zawodowej bardzo aktywnie działa na rzecz polepszenia warunków leczenia osób z cukrzycą i poprawy jakości ich życia. Za tę działalność jest odznaczona dyplomami oraz medalem Stowarzyszenia Osób z Cukrzycą w Polsce, "Za Zwycięstwo nad Cukrzycą". Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.